• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Strona Poczatkowa Projekty Unijne Aktywizacja Społeczna i Zawodowa w Gminie Wilkowice

Aktywizacja Społeczna i Zawodowa w Gminie Wilkowice - CELE PROJEKTU W 2010 ROKU

Celem tegorocznej edycji projektu jest podniesie poziomu aktywności zawodowej  oraz zdolności do zatrudnienia 15 osobom zagrożonych wykluczeniem społecznym, wykluczonym oraz dyskryminowanym na rynku pracy. Uczestnictwo w projekcie ma na celu podwyższenie statusu zawodowego i społecznego kobiet i mężczyzn poprzez przygotowanie ich do wejścia lub powrotu na rynek pracy oraz poprzez aktywny udział w procesie nabywania kwalifikacji i umiejętności zawodowych jak również poprzez dostarczenie niezbędnych usług społecznych wspierających dostęp do zatrudnienia.
 
Pobudzenie aktywności uczestniczek i uczestników projektu przyczyni się do eliminacji niektórych barier tj.: nieaktualne kwalifikacje zawodowe, poczucie bezradności, brak wsparcia w poszukiwaniu pracy, psychiczny dyskomfort, co spowoduje lepsze przygotowanie do wejścia i utrzymania się na rynku pracy oraz szeroko pojętej integracji z otoczeniem społecznym.


DZIAŁANIA W 2010 ROKU

W ramach projektu ?Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Wilkowice? uczestnicy zostaną objęci wsparciem w postaci:
  • treningu kompetencji i umiejętności społecznych,
  • warsztatów rozwoju osobistego dla kobiet,
  • indywidualnego doradztwa zawodowego wraz z badaniem predyspozycji zawodowych,
  • wsparcia terapeutycznego,
  • kursów zawodowych,
  • trening pomocy w poszukiwaniu pracy z wykorzystaniem komputera.

Uczestnicy objęci zostaną Indywidualnymi Kontraktami Socjalnymi oraz dodatkową pomocą finansową z tut. Ośrodka.

strona projektu  www.efs-gopswilkowice.pl/
                                                                /2010-05-28 GOPS WILKOWICE