• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Strona Poczatkowa Nauczycielski Dodatek Mieszkaniowy
Zarządzenie  Nr 77/2012 Wójta Gminy Wilkowice z dnia  2 lipca 2012r.
w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektów uchwał w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wilkowice

Na podstawie  art. 30 ust. 1 ustawy  z dnia 8 marca  1990r. o samorządzie gminnym( t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz uchwały Nr I/6/2010 Rady Gminy Wilkowice z dnia                     1 grudnia 2010r. w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

zarządzam co następuje :

§ 1
Przedmiotem konsultacji są dwa  projekty uchwał Rady Gminy Wilkowice w sprawie:

1)  zmiany załącznika do Uchwały nr XXVII/274/2009 Rady Gminy Wilkowice z dnia 5 lutego 2009r. ? regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, dodatku za wysługę lat  oraz dodatku  za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wilkowice.

2) ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli  zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wilkowice.

§ 2
W konsultacjach biorą udział organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536) działające na terenie gminy Wilkowice.

§ 3
Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniach od 4 lipca do 13 lipca 2012r.

§ 4
Celem konsultacji jest poznanie stanowiska podmiotów, o których mowa w § 2, w sprawie projektu uchwały, o której mowa w § 1, a w szczególności poznania ich uwag, opinii i wniosków odnoście projektu uchwały, o której mowa w § 1.
§ 5
1.Konsultacje polegają na wypełnieniu formularza, stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia, po uprzednim zapoznaniu się z projektem uchwały, o której mowa w § 1 oraz  wyrażeniu swojej opinii na  jej temat.
2. Projekt uchwały, o której mowa w § 1 oraz formularz konsultacji zostanie zamieszczony w dniu  4 lipca 2012r. na stronie internetowej gminy Wilkowice  www.wilkowice.pl w zakładce ?Konsultacje społeczne- nauczycielski dodatek mieszkaniowy? oraz będzie dostępny w Urzędzie Gminy Wilkowice  w pokoju 406 (II piętro) lub w Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli w Wilkowicach  w pokoju 204 (parter).
3. Wypełnione formularze dotyczące konsultacji można składać w terminie od 13 lipca 2012r. do godz. 15:00 na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Wilkowice  lub przesłać skan dokumentu drogą elektroniczną na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
§ 6
Informacje o przeprowadzeniu konsultacji zamieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wilkowice oraz na stronie internetowej gminy Wilkowice www.wilkowice.pl w zakładce ?Konsultacje społeczne ? nauczycielski dodatek mieszkaniowy?.
§7
Informacja o wynikach konsultacji podana będzie do wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz na stronie internetowej gminy Wilkowice www.wilkowice.pl w zakładce ?Konsultacje społeczne ? nauczycielski dodatek mieszkaniowy?.
§ 8
Odpowiedzialny za  przeprowadzenie konsultacji oraz opracowanie  i ogłoszenie wyników jest dyrektor Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Wilkowicach.
§ 9
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .
pobierz dokumenty      pobierz formularz                       /2012-07-04 DYREKTOR ZOSIP/