• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Strona Poczatkowa Aktualności Rok 2012 NFORMACJE O UDZIELANIU ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY WILKOWICE
INFORMACJE O UDZIELANIU ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY WILKOWICE
W celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji oraz umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia udzielana jest uczniom pomoc materialna.
Świadczeniami pomocy materialnej są:
1)    stypendium szkolne;
2)    zasiłek szkolny.

Komu przysługują świadczenia pomocy materialnej ?
Świadczenia pomocy materialnej przysługują:
1)    uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych ? do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
2)    wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki ? do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
3)    uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych ? do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
4)    słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych ? do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Kto może otrzymać  stypendium szkolne ?
1. Stypendium szkolne mogą otrzymać uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności z rodzin:
a)    w których występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność lub brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
b)    w których występuje alkoholizm lub narkomania,
c)    niepełnych lub w których wystąpiło zdarzenie losowe.
2. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota:
-    351,00 zł do 30.09.2012 r. (zgodnie z § 1 pkt 1b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, Dz.U z 2006r. Nr 135, poz. 950).
-    456,00 zł od 01.10.2012r. (Dz. U. z dnia 17 lipca 2012 poz. 823)

W jakiej formie może być udzielane stypendium szkolne ?
1. Stypendium szkolne może być udzielane uczniom, w formie:
1)    całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą lub udziału w zajęciach pozalekcyjnych organizowanych odpłatnie przez szkołę;
2)    pokrycia kosztów zajęć rewalidacyjnych, logopedycznych;
3)    całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych lub słuchaczy kolegiów;
4)    pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym w szczególności:
a)zakup podręczników szkolnych,
b)zakup pomocy szkolnych, w szczególności ubioru lub obuwia sportowego, przyborów szkolnych;
W jakiej wysokości i na jak długo przyznawane jest stypendium ?
1. Stypendium szkolne nie może być niższe miesięcznie niż 80% (72,80 zł) kwoty, o której mowa w art. 6 ust.2 pkt. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych i nie może przekraczać miesięcznie 200% (182,00 zł) kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych.
2. Stypendium szkolne przyznaje się na okres nie dłuższy niż od września do czerwca w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych ? na okres nie dłuższy niż od października do czerwca w danym roku szkolnym.
3. Jeżeli forma stypendium szkolnego tego wymaga, stypendium szkolne może być realizowane w okresach innych niż miesięczne lub jednorazowo, z tym, że wartość stypendium szkolnego w danym roku szkolnym nie może przekroczyć łącznie dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych (1.820,00 zł), a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych ? osiemnastokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych. (1.638,00 zł )
4. Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, z zastrzeżeniem punktu  5.
5  Uczeń, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, może otrzymać stypendium szkolne w wysokości, która łącznie z innym stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych nie przekracza dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych (1.820,00 zł), a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych ? osiemnastokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych. (1.638,00 zł)
6. stypendium nie przysługuje uczniom klas zerowych oraz uczniom którzy nie mieszkają na terenie Gminy Wilkowice.

Co jest warunkiem ubiegania się o stypendium ?
Warunkiem ubiegania się przez ucznia o przyznanie stypendium szkolnego jest:
1)    złożenie wniosku o przyznanie pomocy materialnej, w biurze obsługi klienta ? dziennik podawczy Urzędu Gminy Wilkowice;
2)    zamieszkanie na terenie Gminy Wilkowice;
3)    dołączenie do wniosku stosownych oświadczeń lub zaświadczeń o uzyskanych dochodach przez poszczególnych członków wspólnego gospodarstwa domowego, zgodnie z wykazem znajdującym się we wniosku o przyznanie stypendium szkolnego;
W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (zasiłek okresowy, zasiłek stały), zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.
Gdzie składa się wnioski ?
Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego składa się, na odpowiednim druku w obsłudze klienta ? dziennik podawczy  Urzędu Gminy Wilkowice, ul. Wyzwolenia 25, parter.
Druk wniosku dostępny jest:
-    w obsłudze klienta - dziennik podawczy w Urzędzie Gminy Wilkowice ul. Wyzwolenia 25, /parter/;
-    w Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli w Wilkowicach ul. Wyzwolenia 25 /pok. 203 ? parter/ ;
-    na stronie www.wilkowice.pl
Termin składania wniosków
W bieżącym roku szkolnym wnioski można składać do 14 września 2012 roku.
W przypadku słuchaczy kolegiów do 15 października danego roku szkolnego.
Dokumentowanie wydatków
Pomoc materialna o charakterze socjalnym jest udzielana na cele edukacyjne, dlatego też każda osoba otrzymująca taką pomoc ma obowiązek wykorzystać stypendium lub zasiłek szkolny zgodnie z jego przeznaczeniem. Wnioskodawca jest zobowiązany do dokumentowania i przedstawiania rachunków potwierdzających celowość wydatków. Przyznane stypendium szkolne w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów na cele edukacyjne realizowane jest poprzez zwrot uprzednio poniesionych wydatków.

informacjawniosek, zaświadczenie1, zaświadczenie 2
                                                            /2012-08-30 ZOSIP/