• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Strona Poczatkowa Aktualności Rok 2012 Konsultacje społeczne - ustalenie metody opłaty za gospodarowanie odpadami
KONSULTACJE  SPOŁECZNE GMINA WILKOWICE
Wójt Gminy Wilkowice ogłasza przystąpienie do konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy w Wilkowicach w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku od 1 lipca 2013 r. nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Wilkowice.

Konsultacje prowadzone są na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwały nr I/6/2010 z 1 grudnia 2010 r. Rady Gminy w Wilkowicach w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Informacja o konsultacjach ogłoszona zostanie na stronie internetowej Gminy Wilkowice oraz na tablicach ogłoszeniowych Urzędu Gminy Wilkowice w okresie od 3 września 2012 r. do 10 września 2012 r.
Konsultacje prowadzone będą w okresie od 11 września 2012 r. do 18 września 2012 r.
W ramach prowadzonych konsultacji właściciele nieruchomości z terenu Gminy Wilkowice oraz organizacje pożytku publicznego  mogą kierować wnioski, opinie oraz uwagi dotyczące w/w projektu uchwały na adres poczty elektronicznej Urzędu Gminy Wilkowice: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .
Uwagi w ramach konsultacji społecznych będą przyjmowane na załączonym formularzu. W tytule e-maila należy wpisać ?Konsultacje społeczne?.
    Uwagi zgłoszone w ramach konsultacji społecznych w inny sposób niż opisany powyżej zostaną automatycznie wyłączone z procesu ich rozpatrywania.
Przejęcie przez gminę obowiązku organizacji odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy następuje z mocy prawa ? stosowne do art. 6c ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Rada Gminy, określając stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bierze po uwagę:
- liczbę mieszkańców zamieszkujących daną gminę,
- ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych,
- koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
- przypadki wytwarzania przez właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych nieregularnie, sezonowo.
     Zgodnie z art. 6k cytowanej ustawy Rada Gminy w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, dokona wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustali stawkę tej opłaty. Natomiast art. 6j tej ustawy określa sposób naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy.
Opłata stanowi iloczyn stawki opłaty  oraz:
1) liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, albo
2) ilość zużytej wody z danej nieruchomości, albo
3) powierzchni lokalu mieszkalnego.
Oprócz wyżej wymienionych podstaw do naliczania przedmiotowej opłaty Rada Gminy może uchwalić jedną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego.
Cele nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wilkowice:
- uszczelnienie systemu gospodarki odpadami komunalnymi
- prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych ?u źródła?,
- całkowite wyeliminowanie nielegalnych składowisk odpadów,
- prowadzenie właściwego sposobu monitorowania postępowania z odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości, jak i przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli  nieruchomości,
- zmniejszenie dodatkowych zagrożeń dla środowiska wynikających z transportu odpadów komunalnych z miejsc ich powstania do miejsc odzysku lub unieszkodliwienia,
- osiągnięcie wymaganych dyrektywami unijnymi i przepisami prawa poziomów odzysku i recyklingu odpadów komunalnych, redukcji masy odpadów ulegających biodegradacji.
- utworzenie samofinansującego się systemu gospodarkami odpadami
- prowadzenie gospodarki odpadami komunalnymi zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.
 Zaproponowane cele są zgodne ze Strategią Rozwoju Gminu Wilkowice do roku 2020 (uchwała XLVIII/355/2006 Rady Gminy Wilkowice z 26 kwietnia 2006 r). gdzie uznano za cel  strategiczny dostosowanie infrastruktury i usług zarówno do potrzeb społeczności lokalnej jak i zrównoważonego rozwoju gospodarczego. Wysoka jakość usług komunalnych winna być realizowana między innymi poprzez podniesienie skuteczności selektywnej zbiórki odpadów.
 Wybór metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od  ilości zużytej wody powinno zapewnić sprawiedliwe i proporcjonalne wyliczenie opłaty. Jest to miara, od której trudno ?uciec? podatnikowi ? korzystna w przypadku gmin o dużych sezonowych zmianach osób przebywających ? miejscowości letniskowe. Powinna spowodować nawyk oszczędzania wody.
 
pobierz informacjęprojekt uchwały,   wzór formularza   /2012-09-03/