• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Strona Poczatkowa Aktualności Rok 2012 Wyprawka szkolna 2012
W Y P R A W K A  S Z K O L N A W ROKU SZKOLNYM  2012/2013
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2012 r. dotyczące tegorocznej edycji Rządowego programu pomocy uczniom ?Wyprawka szkolna? zostało opublikowane dnia 21 czerwca 2012 r. w Dzienniku Ustaw poz. 706  i obowiązuje od dnia 6 lipca 2012 r.
Rządowym programem pomocy uczniom  w roku szkolnym 2012/2013  będą objęci uczniowie rozpoczynający naukę szkolną:                                                 

?    w klasach I-IV szkoły podstawowej,
?    w klasach I-IV ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,
?    w klasie I szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum,
?    w klasie IV ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia,
?    w klasie IV ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych,
?    w klasie I liceum plastycznego lub klasie I albo VII ogólnokształcącej szkoły baletowej.
Programem będą także objęci uczniowie:
?    słabo widzący, 
?    niesłyszący,
?    z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
?    uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedna z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej,
posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczający w roku  szkolnym 2012/2013 do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników szkolnych przysługuje:
1) uczniom pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.  o pomocy społecznej(Dz.U. z 2009 Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.)które  do  30 września 2012 r. wynosi 351 zł, od 1 października będzie wynosiło 456 zł, z wyłączeniem uczniów klasy I szkoły podstawowej, uczniów klasy I ogólnokształcącej szkoły muzycznej  I stopnia.
2)uczniom klas I szkoły podstawowej i klasy I ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie , o którym mowa w art.5 ust.1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139 poz. 992 z późn. zm.) które do 31 października 2012 r. wynosi 504 zł. natomiast od 1 listopada wzrośnie do 539 zł.
3)uczniom pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego(dochód przekracza 456 zł. na osobę w rodzinie), w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej(np. ubóstwa, sieroctwa, bezdomności bezrobocia, przemocy w rodzinie, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, zwłaszcza              w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej) na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń.

Dofinansowanie do zakupu podręczników  nie może przekroczyć kwoty:
?    180 zł. dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej
?    210 zł. dla uczniów klas IV  szkoły podstawowej oraz niepełnosprawnych uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej
?    325 zł. dla niepełnosprawnych uczniów gimnazjum
?    352 zł. dla uczniów klasy I szkół ponadgimnazjalnych i niepełnosprawnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Ponieważ  w  2012 r. w trakcie realizacji programu ulegną zmianie kryteria dochodowe uprawniające do ubiegania się o pomoc w formie dofinansowania do podręczników szkolnych, z dofinansowania będą mogli również korzystać uczniowie, którzy spełniają podwyższone w ustawie  kryteria dochodowe.  Jednak przyznanie świadczeń dla tych uczniów nastąpi   dopiero po wejściu w życie nowych progów dochodowych.
Zwrot kosztów  nastąpi  po przedłożeniu dowodu zakupu podręczników.
Rodzice ucznia, prawni opiekunowie, rodzice zastępczy, a także nauczyciel, pracownik socjalny GOPS lub inna osoba, za zgodą przedstawiciela ustawowego  składają  wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników do dyrektora szkoły do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2012/2013.Ostateczny termin składania wniosków zgodnie z Zarządzeniem Nr 74/2012 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 27.06.2012 r. ustala się do dnia 4 września 2012r.

                                                         Zespół Obsługi Szkól i Przedszkoli w Wilkowicach.

pobierz druk nr 1, pobierz druk nr 2, rozporządzenie
                                                               /2012-09-03 ZOSIP/