• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Informacja dla pracodawców ubiegających się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Z dniem 1 września 2012 r. doprecyzowane zostały warunki przyznawania dofinansowania. Zgodnie ze znowelizowanym art. 70b ust. 1 u.s.o. dofinansowanie kosztów kształcenia przysługiwać będzie pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, jeżeli:

1)    pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i  ich wynagradzania;
2)    młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt 1.
Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.
Do wniosku należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem, kopie:
-   dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji pedagogicznych oraz kwalifikacji do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianego pracownika przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy,
-    dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osoby prowadzącej szkolenie młodocianego pracownika w imieniu pracodawcy,
-    umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego, aneksy do umowy o pracę z młodocianym pracownikiem, jeżeli zostały wprowadzone,
-    świadectwa pracy młodocianego pracownika - jeżeli zostało wystawione,
-    dokumentu potwierdzającego złożenie egzaminu z przygotowania zawodowego przez młodocianego pracownika z wynikiem pozytywnym,
-    w przypadku zmiany pracodawcy - świadectwa pracy młodocianego pracownika, wystawionego przez poprzedniego pracodawcę,
-    w przypadku gdy wnioskodawcą jest spółka - dokumentów potwierdzających upoważnienie do występowania w imieniu spółki osoby podpisującej wniosek - odpis KRS, umowę spółki.

Ponadto w związku z tym iż w art. 70 h ust. 11 ustawy o systemie oświaty dodana została nowa regulacja, która dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników nakazuje traktować jako pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dn. 15.12.2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy dc niinimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5) do wniosku, należy dołączyć dokumenty wymagane przy ubieganiu się o taką pomoc, to jest:
1.    wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie wnioskodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
2.    informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis;
3.    do wniosku należy załączyć sprawozdanie finansowe wnioskodawcy za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzane zgodnie z przepisami o rachunkowości.

UWAGA:
Informację niezbędną do udzielenia pomocy de minimis należy przedłożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29.03.2010 roku w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 roku nr 53, poz. 311). Do czasu dostarczenia przez pracodawcę wymienionych dokumentów, pomoc w formie dofinansowania kosztów kształcenia nie może być udzielona (art. 37 ust. 7 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej - Dz. U. z 2007 roku Nr 59, poz. 404 zpóźn. zm.).

Podstawa Prawna:
1.    Art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr. 256, poz. 2572 z późn. zm.).
2.    Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 grudnia 2002r. w sprawie przypadków, w których wyjątkowo jest dopuszczalne zatrudnienie młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum, osób niemających 16 lat, które ukończyły gimnazjum, oraz osób niemających 16 lat, które nie ukończyły gimnazjum (Dz. U. z 2002 r. Nr 214, poz. 1808).
3.    Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagrodzenia (Dz. U. z 1996 r. Nr 60, poz. 278, zm. z 2002 r. Nr 197, poz. 1663, z 2004 r. Nr 224, poz. 2274, z 2005 r. Nr 53, poz. 472).
4.    Rozporządzenie MENiS z dnia 1 lipca 2002r. w sprawie praktycznej nauki zawodu, § 10 ust. 4 i 5 (Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 988; Dz.U. z 2010 r. Nr 244 poz. 1626 ze zm.).
5.    Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.).
6.    Rozporządzenie MEN z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 124, poz. 860, zm. z 2008 r. Dz. U. Nr 144, poz. 903).
7.    Rozporządzenie MEN z dnia 12 października 2005 r. w sprawie egzaminów na tytuły czeladnika i mistrza w zawodzie, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 215, poz. 1820).
8.    Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz.U.L 379 z 28.12.2006);pomoc de minimis w przemyśle i usługach.
9.    Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.


Załączniki do pobrania:
1.    wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika.
2.    formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc dc minimis wraz z załącznikiem do formularza.
3.    Oświadczenie

 wniosek, formularz, oświadczenie                               /2012-09-03 ZOSIP/