• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
ZAWIADOMIENIE
Wójt  Gminy  Wilkowice zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu Projektów Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa położonych w granicach administracyjnych Gminy Wilkowice dla obrębów ewidencyjnych: Huciska, Łodygowice, Straconka, Wilkowice.

Stosownie do art. 21 ust. 4 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r.  (j.t. Dz.U. Nr 12 z 2011 r. poz. 59 ze zm.) w dniu 08.10.2012 roku w Urzędzie Gminy Wilkowice przy ul. Wyzwolenia 25, w pokoju nr 313 na okres  60 dni zostanie wyłożony do publicznego wglądu projekt uproszczonego planu urządzenia lasów stanowiących własność osób fizycznych.
 W terminie 30 dni od wyłożenia projektu uproszczonego planu urządzenia lasu zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia       i wnioski w sprawie planu w miejscu jego wyłożenia. Starosta wydaje decyzje    w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń i wniosków. 19 października 2012 r. w godz. 8.00 -15.00. w miejscu wyłożenia uproszczonego planu urządzenia lasów, upoważniony przedstawiciel wykonawcy planu tj. KRAMEKO  spółka z o. o., w ramach konsultacji społecznych, będzie zainteresowanym właścicielom lasów udzielał informacji i składał wyjaśnienia do zapisów zawartych w wyłożonym palnie. Zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy o lasach dane zawarte w uproszczonym planie urządzenia lasów będą podstawą naliczania podatku leśnego.
                                                                          /2012-09-19/