• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Strona Poczatkowa Aktualności Rok 2012 KONKURS OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

SGZOZ/KO/1/2012                                                                    Wilkowice dnia 16 listopada 2012r.
Kierownik Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach
OGŁASZA KONKURS OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE BADAŃ LABORATORYJNYCH
na podstawie art.26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r., Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r., Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) Szczegółowe informacje o Konkursie Ofert można uzyskać w siedzibie Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach przy ul. Wyzwolenia 18 pok. 19 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00 lub pobrać ze strony internetowej Gminy Wilkowice www.wilkowice.pl lub ze strony Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Wilkowice. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na świadczenia zdrowotne w zakresie badań laboratoryjnych. Nie otwierać do 17.12.2012r. do godz. 9.30” w pok. 19 Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach do dnia 17.12.2012r. do godziny 9.00. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 17.12.2012r.  o godzinie  9.30 w budynku SGZOZ pokój 19. 

załączniki  zarządzenie    załącznik nr 1, załącznik nr 2, załącznik nr 3, załącznik nr 4  
                                                                                /2012-11-16 KIEROWNIK SGZOZ/