• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Strona Poczatkowa Aktualności Rok 2012 OGŁOSZENIE WS. NABORU KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWYCH
Wilkowice, 3 grudnia 2012 r.

OGŁOSZENIE
WS. NABORU KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWYCH DO OCENY OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY WILKOWICE W ROKU 2013


Rada Gminy Wilkowice  na podstawie  art. 15 ust 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) zaprasza do zgłaszania osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, zwane dalej kandydatami, do bazy kandydatów na członków komisji konkursowych do oceny ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wilkowice w roku 2013.

1.Celem jest utworzenie bazy kandydatów na członków komisji konkursowych reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ustawy, którzy są zainteresowani udziałem w pracach komisji konkursowych w 2013 roku.

2.Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w komisji jej członkom nie będzie przysługiwać zwrot kosztów podróży.

3.Zgłoszenia będą honorowane na czas udzielonego pełnomocnictwa do reprezentacji, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2013 r. (istnieje możliwość cofnięcia rekomendacji). Baza prowadzona będzie przez Referat kultury, sportu i promocji gminy Urzędu Gminy w Wilkowicach.

4.Wymagania stawiane kandydatom:
W skład komisji konkursowej mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
- nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w danym konkursie;
- nie pozostają wobec oferentów biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości , co do bezstronności,
- mają przynajmniej dwuletnie doświadczenie w zakresie składania ofert
o dotacje lub realizacje projektów,
- reprezentują organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 zgodnie z zapisami statutu lub innymi dokumentami,


5.Oferty należy składać zgodnie z formularzem zgłoszenia kandydata organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 do udziału w komisjach konkursowych w otwartych konkursach ofert organizowanych przez Gmina Wilkowice na rok 2013, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia:
Referat kultury, sportu i promocji gminy
Urząd Gminy w Wilkowicach
ul. Wyzwolenia 25
43-365 Wilkowice
- faxem :
nr faxu 33 8 173 043
- e-mailem:
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

do dnia 24 grudnia 2012 r.

Spośród złożonych ofert Wójt Gminy Wilkowice dokona wyboru  dwóch przedstawicieli do każdej Komisji.
Wybrany członek Komisji zostanie poinformowany o tym fakcie telefonicznie najpóźniej do dnia  31 grudnia 2012 r.
Ponadto informacja ta zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej www.wilkowice.pl.
W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z Referatem kultury, sportu i promocji gminy, tel. 33 499 00 77 w. 414.
pobierz informację, załącznik nr 1, załącznik nr 2, załącznik nr 3 /2012-12-03 OLA/